ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΟΜΑΔΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟ ΕΡΓΟ

Επικοινωνία και Προώθηση της ΑΝΑβίωσης ΣΤαθμών του Αγώνα με Συστήματα εΙκονικής πραγματικότηταΣ-1821

Το γενικό σχέδιο υλοποίησης του έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 περιγράφεται από τη διακριτή διάρθρωση 5 Ενοτήτων Εργασίας (ΕΕ), οι οποίες αποτελούνται από συνολικά 13 Υποενότητες Εργασίας (ΥΕ). Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες. To έργο ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2021.

Τα 21 Παραδοτέα του έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 από τη διεπιστημονική ομάδα του Multimedia Knowledge and Social Media Analytics Laboratory (MK-Lab), του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) οδηγούν στην επιτυχή ολοκλήρωσή του, εξασφαλίζοντας την εγκυρότητα και την υψηλή ποιότητα της ψηφιακής εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας υψηλού βαθμού εμβύθισης.

Το ερευνητικό έργο ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 υλοποιείται σε συνεργασία με φορείς Πολιτισμού. Συγκεκριμένα, με ειδικά Μνημόνια το MK-Lab/ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ έχει εξασφαλίσει τη στενή συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας και τα Παραρτήματα σε Θεσσαλονίκη, σε Ναύπλιο και σε Τρίπολη. Επίσης, το έργο ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. Σημαντική ωστόσο, είναι η συμβολή των Γενικών Αρχείων του Κράτους και των περιφερειακών υπηρεσιών του στη συλλογή και την τεκμηρίωση των εκθεμάτων του εικονικού μουσείου του έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους συγκεκριμένους Πολιτιστικούς Οργανισμούς, θα υλοποιηθούν οι πιλοτικές δοκιμές των εκδόσεων για το εικονικό μουσείο (virtual museum) του έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 και των εμπειριών εικονικής πραγματικότητας υψηλού βαθμού εμβύθισης από τους επισκέπτες τους, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ψηφιακής εφαρμογής.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι πέντε στόχοι του ερευνητικού έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821


Στόχος 1

Γενίκευση

Προσδιορισμός των αναγκών όσον αφορά τις λειτουργικές και τις απαιτήσεις χρήστη.


Στόχος 2

Αναπαράσταση ιστοριών

Επικοινωνία ιστορικών γεγονότων για την αναβίωσή τους και την ενίσχυση της μνήμης.


Στόχος 3

Διάδραση ιστοριών

Χρήση Virtual Reality για την εμβύθιση και τη συναισθηματικη δέσμευση του χρήστη.

Στόχος 4

Έλεγχος

Πιλοτικές δοκιμές και αξιολόγηση.

Στόχος 5

Προώθηση

Διάχυση και αξιοποίηση.

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Τα εννέα βήματα υλοποίησης του έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821

Methodology Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία υλοποίησης του ερευνητικού έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 ακολουθεί τα επόμενα βήματα:

Προσδιορισμός και ανάλυση απαιτήσεων των χρηστών και του συστήματος εικονικής πραγματικότητας.

Καθορισμός των σεναρίων χρήσης του έργου: του συστήματος εικονικής πραγματικότητας εμπειριών υψηλού βαθμού εμβύθισης.

Συλλογή, επιμέλεια και τεκμηρίωση του αρχειακού και μουσειολογικού υλικού, το οποίο θα συνδράμει στην εκτέλεση των σεναρίων χρήσης και θα είναι σύμφωνο με το το χρονοδιάγραμμα της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821. Καθώς είναι τεράστιος ο όγκος του υλικού, το οποίο μπορεί να συλλεχθεί, τα κριτήρια που θα εφαρμόσουμε, είναι: α) η αντιπροσωπευτικότητα για την ανάδειξη γεγονότων από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, β) η επιλογή ανοικτών δεδομένων και ελεύθερων προς χρήση, και γ) η καταλληλότητα για την ενσωμάτωσή τους σε ενδιαφέροντα σενάρια χρήσης.

Ψηφιοποίηση νέου αρχειακού και μουσειολογικού υλικού και η επιμέλεια του ήδη ψηφιοποιημένου από υπάρχουσες συλλογές, για την ενσωμάτωσή τους στην ψηφιακή εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας.

Δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων, τοπίων, αντικειμένων και χαρακτήρων, καταγραφή 3D animation χαρακτήρων με παραδοσιακά (from scratch) και ειδικά (στολή για motion capture) μέσα, στοχεύοντας στο μέγιστο βαθμό φωτορεαλισμού και ρεαλισμού κινήσεων.

Παραγωγή νέων ηχητικών αποσπασμάτων (sound-clips), καθώς και συγκέντρωση και επεξεργασία ήχων (sound-effects) από διαδικτυακές βιβλιοθήκες για ελεύθερη χρήση, σε συνδυασμό με ηχογράφηση διαλόγων και πρότυπη μουσική σύνθεση για την ενίσχυση της εμβύθισης του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον.

Ανάπτυξη της ψηφιακής εφαρμογής του εικονικού μουσείου υψηλού βαθμού εμβύθισης για τον Αγώνα, καθώς και των επιμέρους βιωματικών εμπειριών, όπου ο χρήστης θα συμμετέχει στην εξέλιξη της Ιστορίας, βάσει των σεναρίων χρήσης.

Αξιολόγηση της αρχικής και της τελικής έκδοσης του εικονικού μουσείου υψηλού βαθμού εμβύθισης για την Ελληνική Επανάσταση, από τους τελικούς χρήστες, ως προς την ευχρηστία, τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821.

Κατάρτιση πλάνου διάχυσης/εκμετάλλευσης του εικονικού Μουσείου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 υψηλού βαθμού εμβύθισης μετά την ολοκλήρωση της Δράσης.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διάρθρωση του ερευνητικού έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821


Ενότητα Εργασίας 1

Διαχείριση

Η ΕΕ1 Διαχείριση έχει ως κύριο στόχο την τεχνική διαχείριση του έργου, διασφαλίζοντας την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, τον συντονισμό των μελών της ομάδας έργου και την εξασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων.

Ενότητα Εργασίας 2

Ανάλυση απαιτήσεων

Η ΕΕ2 Ανάλυση απαιτήσεων στοχεύει στην ανάλυση απαιτήσεων των χρηστών και την τυποποίηση (formalization) της ιστορικής γνώσης με κατάλληλα σημασιολογικά εργαλεία (οντολογίες, διασυνδεδεμένα δεδομένα) για την τεκμηρίωση της δομής και του περιεχομένου της.

Ενότητα Εργασίας 3

Υλοποίηση

Η ΕΕ3 Υλοποίηση στοχεύει στον αρχιτεκτονικό, τον εννοιολογικό και γραφιστικό σχεδιασμό και κυρίως στην ανάπτυξη των ψηφιακών προϊόντων της πρότασης ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 και στηρίζεται στην ΕΕ2.

Ενότητα Εργασίας 4

Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση

Η ΕΕ4 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση προβλέπει τον σχεδιασμό πρωτοκόλλου αξιολόγησης, για τη διαδικτυακή πλατφόρμα και το εικονικό μουσείο υψηλού βαθμού εμβύθισης, την εκτέλεση δύο πιλοτικών δοκιμών από τους τελικούς χρήστες και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.

Ενότητα Εργασίας 5

Επικοινωνία

Η ΕΕ5 Επικοινωνία έχει ως στόχο την αύξηση της προβολής του έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 και τη διασφάλιση της δυνατότητας μεταφοράς και επεκτασιμότητας των αποτελεσμάτων. Ο κύριος σκοπός είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το αντικείμενο και τους στόχους του έργου, δημιουργώντας διαύλους επικοινωνίας για την προσέγγιση των ομάδων-στόχων, όπως θα καταγραφούν στον σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής.

×

Στόχος 1

Γενίκευση

Προσδιορισμός των αναγκών όσον αφορά τις λειτουργικές και τις απαιτήσεις χρήστη

Οι δραστηριότητες του πρώτου στόχου διακρίνονται στην αναγνώριση των απαιτήσεων των χρηστών και των λειτουργικών απαιτήσεων των εμπειριών εικονικής πραγματικότητας. Όσον αφορά τις απαιτήσεις των χρηστών, θα καθοριστούν: α) το κύριο πολιτιστικό μήνυμα, το οποίο πρέπει να μεταφερθεί στους τελικούς χρήστες, β) τα μεταδεδομένα, τα οποία συνοδεύουν τα αντικείμενα και τις ιστορίες, γ) τα βασικά και εναλλακτικά σενάρια μιας ιστορίας, η οποία στοχεύει να τονίσει τη σημασία αυτών των αντικειμένων ή των γεγονότων, και δ) ο μουσειολογικός σχεδιασμός του ιστορικού αφηγήματος. Στη συνέχεια, οι απαιτήσεις των χρηστών θα αποκωδικοποιηθούν σε λειτουργικές απαιτήσεις, τεκμηριωμένες μέσω ενός αριθμού προσχεδίων (mockups), τα οποία θα περιγράφουν τις διεπαφές της διαδικτυακής πλατφόρμας, καθώς και την εμπειρία, την οποία θα προσφέρουν τα παραγόμενα εκπαιδευτικά παιχνίδια σοβαρού σκοπού, στο πλαίσιο του εικονικού μουσείου. Τα σενάρια θα καλύψουν τις ανάγκες όλων των εν δυνάμει ενδιαφερομένων και θα παρέχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον σχεδιασμό των πολιτιστικών παιχνιδιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα του έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις θα εξασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο συσχετισμού, ερμηνείας, συναισθηματικής διέγερσης, κοινωνικής επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης, παιχνιδοποίησης, προσβασιμότητας και εμβύθισης των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού.

×

Στόχος 2

Αναπαράσταση ιστοριών

Επικοινωνία ιστορικών γεγονότων για την αναβίωσή τους και την ενίσχυση της μνήμης

Το έργο ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 επιδιώκει τη βιωματική προσέγγιση γνωστών και άγνωστων πτυχών του Αγώνα, δημιουργώντας εντυπωσιακές τρισδιάστατες αναπαραστάσεις σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, όπου ο χρήστης δεν θα τις παρακολουθεί παθητικά, αλλά θα ενεργεί και θα εκτελεί διαδράσεις με τα στοιχεία του εικονικού κόσμου ως πρωταγωνιστής, αποτελώντας ζωντανό κομμάτι της Ιστορίας. Η πρόταση δεν περιορίζεται στη στείρα αναπαράσταση της πληροφορίας, αλλά στην εμβύθιση του χρήστη, μέσα στην Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, παρέχοντας τη δυνατότητα να αντιληφθεί και να βιώσει μέσα από διαφορετική οπτική την υπάρχουσα γνώση. Παράλληλα, το έργο μας στοχεύει στην ενίσχυση της μνήμης και της ανάμνησης, συσχετίζοντας αντικείμενα, κατασκευές και τοποθεσίες, από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας με την επιρροή της Ελληνικής Επανάστασης, και την επίδρασή τους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική ζωή. Σημαντικός είναι ο αριθμός τέτοιων πολιτιστικών στοιχείων, τα οποία αποτελούν εμβληματικά μνημεία για κάθε περιοχή, ενώ παράλληλα λειτουργούν και ως πόλος έλξης επισκεπτών και τουριστών. Απώτερος στόχος της πρότασης ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821, είναι η ανάδειξη της σημασίας του Αγώνα στην εξέλιξη της κοινωνίας, μέχρι και τη σημερινή εποχή, ενσωματώνοντας εμβληματικά μνημεία σε εκπαιδευτικά σενάρια παιχνιδιών σοβαρού σκοπού.

×

Στόχος 3

Διάδραση ιστοριών

Χρήση Virtual Reality για την εμβύθιση και τη συναισθηματικη δέσμευση του χρήστη

Η εικονική πραγματικότητα παρέχει εμπειρίες εμβύθισης στους χρήστες σε διαφορετικά πλαίσια, όπως η Πολιτιστική Κληρονομιά, η Εκπαίδευση, η Υγεία, οι Επιστήμες κ.ά. Ο χρήστης μπορεί να μεταφερθεί στον χρόνο ή/και στον χώρο σε ένα εικονικό περιβάλλον, το οποίο είναι δύσκολο ή αδύνατο να προσεγγιστεί στην πραγματικότητα, όπου μπορεί να αλληλεπιδράσει σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις δυνατότητες που ορίζει ο εικονικός κόσμος, χρησιμοποιώντας τις περισσότερες ανθρώπινες αισθήσεις. Αρχικά, η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας απομονώθηκε σε εργαστήρια λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της σε υλικό (hardware) και συνεπώς στο κόστος. Η οθόνη υπολογιστή, η οθόνη τηλεόρασης, η πανοραμική τηλεόραση, η μάσκα (Head Mounted Display, HMD) και τα συστήματα “σπηλιάς” (Cave Automatic Virtual Environment, CAVE) αποτελούσαν τα βασικά μέσα προβολής της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας. Την τελευταία δεκαετία, η εικονική πραγματικότητα μετατράπηκε σε μια ώριμη τεχνολογία χάρη σε μερικές αξιοσημείωτες συγκυρίες. Τόσο οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), όσο και οι μάσκες εμφανίζουν ραγδαία εξέλιξη των δυνατοτήτων τους, ενώ το κόστος είναι πλέον προσιτό, όχι μόνο για οργανισμούς, αλλά και για τους απλούς χρήστες. Μάλιστα, η υποστήριξη αυτών των συστημάτων από διαδεδομένες πλατφόρμες ανάπτυξης παιχνιδιών με τρισδιάστατα γραφικά, υψηλής αισθητικής και λεπτομέρειας, έχει βοηθήσει στη διάδοση της καινοτόμου τεχνολογίας. Στην ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821, θα εκμεταλλευτούμε στο έπακρο την παρούσα κατάσταση, καθώς και την εμπειρία μας από προηγούμενα έργα, τα οποία σχετίζονται με την ανακατασκευή εικονικών κόσμων Πολιτισμού και τη δημιουργία υψηλού βαθμού εμβύθισης, ώστε να προσφέρουμε εκπαιδευτικές εμπειρίες ισχυρής συναισθηματικής φόρτισης στους χρήστες των ψηφιακών μας προϊόντων.

×

Στόχος 4

Έλεγχος

Πιλοτικές δοκιμές και αξιολόγηση

Οι δραστηριότητες του τέταρτου στόχου περιλαμβάνουν πιλοτικές δοκιμές για να αξιολογηθεί η πλατφόρμα ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821, το εικονικό μουσείο και τα ενσωματωμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια σοβαρού σκοπού. Ακολουθώντας ένα πρωτόκολλο αξιολόγησης, θα διατίθενται τα πολιτιστικά παιχνίδια υψηλού βαθμού εμβύθισης στους επισκέπτες των μουσείων ή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και το κοινό γενικά, μέσω του Διαδικτύου, για να αξιολογηθούν οι προσφερόμενες εμπειρίες. Παράλληλα, μέσω της προβολής της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 σε διεθνείς εκθέσεις, στις οποίες συμμετέχει τόσο το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), όσο και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), όπως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δώσει τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό τελικών χρηστών να δοκιμάσουν εθελοντικά το έργο μας και να συνεισφέρουν στην αξιολόγησή του. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, το εικονικό μουσείο και τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού θα εξετάζονται ως προς τη χρησιμότητα, τη χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στην εκπλήρωση των στόχων του έργου. Εκθέσεις αξιολόγησης κρίνουν τα παραγόμενα πολιτιστικά παιχνίδια από την άποψη της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της χρηστικότητας και της εμπειρίας των χρηστών. Η αξιολόγηση του συνόλου του τελικού προϊόντος της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 θα βασιστεί στα σενάρια που ορίζονται στον Στόχο 1.

×

Στόχος 5

Προώθηση

Διάχυση και αξιοποίηση

Ιδιαίτερη έμφαση στο έργο ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 θα δοθεί στη στρατηγική διάδοσης και εκμετάλλευσής των αποτελεσμάτων του. Με τη χρήση της διαδικτυακής πληροφοριακής πλατφόρμας αυξάνουμε σημαντικά την προβολή και ενθαρρύνουμε την καινοτομία προς εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821. Επίσης, η διάχυση της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά διάφορων θεματικών, όπως η εικονική πραγματικότητα, τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού, και η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου. Παράλληλα, η διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας για τη μουσειολογική προσέγγιση του απελευθερωτικού αγώνα και τα εικονικά μουσεία (virtual museums) με τη συμμετοχή επιστημόνων, όπως ιστορικούς, μουσειολόγους, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, κλπ., κατά τη λήξη του έργου, θα κάνει ευρέως γνωστή τη δράση μας. Επιπρόσθετα, η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 θα εκμεταλλευτεί στο έπακρο τη συγκυρία της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την έναρξη του Αγώνα, συμμετέχοντας τόσο σε επετειακές εκδηλώσεις, όσο και στη διεξαγωγή παράλληλης προωθητικής καμπάνιας, μέσω των διαύλων επικοινωνίας των μελών της ερευνητικής ομάδας και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Η μελλοντική ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών, όσο και σε πολιτιστικούς οργανισμούς ως μόνιμες ψηφιακές εγκαταστάσεις ή περιοδικές διαδραστικές εκθέσεις υψηλού βαθμού εμβύθισης, αποτελεί σημαντική πρόκληση για την προτεινόμενη ιδέα μας.

×

Ενότητα Εργασίας 1

Διαχείριση

Η ΕΕ1 "Διαχείριση" περιλαμβάνει όλες τις συμβατικές, διοικητικές, νομικές και οικονομικές πτυχές του έργου, δηλαδή τη θέσπιση ενός κατάλληλου μοντέλου διοικητικής διαχείρισης και ο ορισμός σαφούς οικονομικού σχεδίου. Στην ΕΕ1 προβλέπονται οι ενέργειες συντονισμού, σχεδιασμού, διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας των εργασιών, ώστε να επιτυγχάνεται η εμπρόθεσμη υποβολή των παραδοτέων και των πρωτοτύπων του έργου, η αποτελεσματική εκτέλεση των τεχνικών εργασιών, και να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποιότητα. Η ΕΕ1 εκτελείται καθ’όλη τη διάρκεια του έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 (M01-M24).

×

Ενότητα Εργασίας 2

Ανάλυση απαιτήσεων

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται η συλλογή και η συσχέτιση του πληροφοριακού υλικού, με σκοπό να προσδιοριστούν οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων εκφράσεων του πολιτιστικού αποθέματος, ώστε στη συνέχεια να διατυπωθούν εκπαιδευτικά σενάρια του εικονικού μουσείου και των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού. Επιπλέον, καθορίζονται οι απαιτήσεις των χρηστών ως προς τις δυνατότητες της διαδικτυακής πλατφόρμας και του εικονικού μουσείου. Τέλος, μελετάται το εκπαιδευτικό πλαίσιο, το οποίο θα μπορέσει να στηρίξει εκπαιδευτικό υλικό σε επίπεδο τόσο τυπικής όσο και μη τυπικής μάθησης. Η ΕΕ2 ξεκινά τον μήνα (Μ01) και ολοκληρώνεται τον μήνα (Μ12).

×

Ενότητα Εργασίας 3

Υλοποίηση

Τα σενάρια χρήσης και τα storyboards (Π2.2, Π2.3) θα αποτελέσουν τους οδηγούς για την ανάπτυξη α) της διαδικτυακής πλατφόρμας, β) του εικονικού μουσείου και, γ) των εκπαιδευτικών παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, καλύπτοντας τις ανάγκες χρήσης και τους στόχους του έργου. Τα ψηφιακά προϊόντα αποτελούν τα κύρια παραδοτέα της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821, χρησιμοποιώντας διαδεδομένες μηχανές παιχνιδιών και συσκευές εικονικής πραγματικότητας υψηλού βαθμού εμβύθισης. Η ποιότητά τους θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις, οι οποίες θα καθοριστούν στην ΕΕ2, και θα αποτελέσουν είσοδο για την ΕΕ4. Η ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της ΕΕ4 στην ΕΕ3, θα διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των ψηφιακών προϊόντων της πρότασης. Η ΕΕ3 ξεκινά από τον μήνα (Μ04) και ολοκληρώνεται στον (Μ24).

×

Ενότητα Εργασίας 4

Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της διαδικασίας, τόσο η διαδικτυακή πλατφόρμα, όσο και οι εικονικές εμπειρίες, οι οποίες θα τρέξουν σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, θα αξιολογηθούν σχετικά με τη χρησιμότητα, την χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στην ικανοποίηση των στόχων της πρότασης. Ο αναγκαίος τεχνολογικός εξοπλισμός θα διατεθεί από το ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ, όπως και η επιμέλεια και η επεξεργασία των ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολόγια, διαδικτυακή ανάλυση χρήσης-συμπεριφοράς). Η ΕΕ4 ξεκινά από τον μήνα (Μ16) και ολοκληρώνεται στον (Μ24). Περιλαμβάνει δύο φάσεις υλοποίησης, παρέχοντας ανατροφοδότηση στις ΕΕ3 και ΕΕ5.

×

Ενότητα Εργασίας 5

Επικοινωνία

Θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω μέσα: ένα πακέτο για τη διάχυση του έργου, το οποίο θα αποτελείται από τον ιστότοπο, την αφίσα, το φυλλάδιο, το ενημερωτικό δελτίο, το βίντεο του έργου και συχνές ενημερώσεις των λογαριασμών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του έργου. Η ΕΕ5 θα λειτουργεί και ως μέσο προσέλκυσης δοκιμαστών κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εφαρμογών (ΕΕ4). Επιπρόσθετα, η συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις και δημόσιες εκδηλώσεις διαφορετικών θεματικών πεδίων (π.χ. πολιτιστική κληρονομιά, εικονική πραγματικότητα, εκπαιδευτικές εφαρμογές, παιχνίδια σοβαρού σκοπού), σχετικές με το αντικείμενο της πρότασης ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821, θα διασφαλίσουν τη βέλτιστη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Η ΕΕ5 εκτελείται καθ’όλη τη διάρκεια του έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 (M01-M24).

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

21 παραδοτέα για το έργο ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821

 • Παραδοτέο Π1.1:
  Πλάνο διαχείρισης έργου Μήνας 03
 • Παραδοτέο Π2.1:
  Απαιτήσεις συστήματος και των χρηστών τους Μήνας 03
 • Παραδοτέο Π5.1:
  Επικοινωνιακό υλικό Μήνας 03
 • Παραδοτέο Π2.2:
  Αρχικά σενάρια χρήσης εικονικού μουσείου Μήνας 04
 • Παραδοτέο Π3.1:
  Αρχιτεκτονική του virtual μουσείου υψηλού βαθμού εμβύθισης Μήνας 06
 • Παραδοτέο Π1.2:
  Αρχική αναφορά προόδου Μήνας 08
 • Παραδοτέο Π2.3:
  Επικαιροποιημένα σενάρια χρήσης εικονικού μουσείου Μήνας 12
 • Παραδοτέο Π2.4:
  Αρχείο μουσειολογικού προγράμματος Μήνας 12
 • Παραδοτέο Π3.2:
  Επικαιροποιημένη αρχιτεκτονική του virtual μουσείου υψηλού βαθμού εμβύθισης Μήνας 13
 • Παραδοτέο Π1.3:
  Ενδιάμεση αναφορά προόδου Μήνας 16
 • Παραδοτέο Π3.3:
  Πρώτη έκδοση του virtual μουσείου υψηλού βαθμού εμβύθισης Μήνας 16
 • Παραδοτέο Π4.1:
  Πλάνο διεξαγωγής της αρχικής πιλοτικής εφαρμογής Μήνας 17
 • Παραδοτέο Π4.3:
  Αναφορά της αρχικής αξιολόγησης του συστήματος Μήνας 18
 • Παραδοτέο Π4.5:
  Αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης του συστήματος Μήνας 19
 • Παραδοτέο Π3.4:
  Δεύτερη έκδοση του virtual μουσείου υψηλού βαθμού εμβύθισης Μήνας 21
 • Παραδοτέο Π4.2:
  Πλάνο διεξαγωγής της τελικής πιλοτικής εφαρμογής Μήνας 21
 • Παραδοτέο Π4.4:
  Αναφορά της τελικής αξιολόγησης του συστήματος Μήνας 23
 • Παραδοτέο Π1.4:
  Τελική αναφορά προόδου Μήνας 24
 • Παραδοτέο Π3.5:
  Τελική έκδοση του virtual μουσείου υψηλού βαθμού εμβύθισης Μήνας 24
 • Παραδοτέο Π4.6:
  Αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης του συστήματος Μήνας 24
 • Παραδοτέο Π5.2:
  Επιστημονική ημερίδα Μήνας 24