ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΟΜΑΔΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821

Επικοινωνία και Προώθηση της ΑΝΑβίωσης ΣΤαθμών του Αγώνα με Συστήματα εΙκονικής πραγματικότηταΣ-1821

Το ερευνητικό έργο ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 παρέχει στο ευρύ κοινό, πρόσβαση στο Εικονικό Μουσείο (virtual museum) της Ελληνικής Επανάστασης, όπου ο χρήστης/επισκέπτης θα μπορεί να δει ψηφιακές αναπαραστάσεις ιστορικών εκθεμάτων της εποχής, συνοδευόμενα από την επιστημονική τους τεκμηρίωση, αλλά κυρίως να εμπλακεί σε εκπαιδευτικές εμπειρίες πολυαισθητηριακής διάδρασης, βασισμένες σε τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας (virtual reality, VR), στο πλαίσιο παιχνιδιών σοβαρού σκοπού (serious games).

Το αντικείμενο της έρευνας, η οποία θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821, είναι η μελέτη των δυνατοτήτων και των προκλήσεων, που έχει η ανάπτυξη ψηφιακών μουσειολογικών παραγωγών για τη διαχείριση ιστορικών αφηγημάτων του Αγώνα, μέσω των VR εφαρμογών υψηλού βαθμού εμβύθισης και των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού. Το έργο ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 στοχεύει στη διερεύνηση της ερμηνευτικής, επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής δυναμικής των VR εφαρμογών και της παιχνιδοποίησης (gamification) στο εικονικό μουσειακό περιβάλλον, οι οποίες καθιστούν την εικονική μουσειακή εμπειρία βιωματική, συμμετοχική και ψυχαγωγική.

Ο ΣΚΟΠΟΣ

Ένα συγκεντρωτικό ιστορικό και μουσειολογικό αφήγημα για το εικονικό μουσείο ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821


Σκοπός του ερευνητικού έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 είναι η επικοινωνία σημαντικών γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης και η ανάδειξη πτυχών του Αγώνα του Έθνους, όπως έχουν αποτυπωθεί σε αρχειακό υλικό, σε βιβλία και σε καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πρόταση απευθύνεται στο ευρύ κοινό και στοχεύει, μέσω της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων εικονικής πραγματικότητας υψηλού βαθμού εμβύθισης (full-immersive), να ενισχύσει την εμπειρία των χρηστών και την αποτελεσματικότερη κατανόηση της επίδρασης, που είχαν τα γεγονότα του Αγώνα στη διάπλαση, την εξέλιξη του ελληνικού κράτους και την επιρροή τους στον ευρωπαϊκό κόσμο.

Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάζεται ένα συγκεντρωτικό ιστορικό και μουσειολογικό αφήγημα για το εικονικό μουσείο (Virtual Museum) της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821, το οποίο με νοηματική ροή και συνάφεια, θα εξιστορεί πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από τη συγκρότηση συλλογής ψηφιοποιημένου υλικού, το οποίο σχετίζεται με τα γεγονότα και τα πρόσωπα του απελευθερωτικού αγώνα. Ο βασικός άξονας του ερευνητικού έργου είναι η αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality, VR) και τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού (Serious Games, SG), υπό το πρίσμα της μουσειολογίας.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Επιστήμη και Κοινωνία - 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Το ερευνητικό έργο ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» (Αριθμός Έργου: 134).

Το έργο ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 υποβλήθηκε σε σύνολο 79 προτάσεων και προκρίθηκε αρχικά στις 30 που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία της Α φάση της δράσης. Στη συνέχεια, επιλέχθηκε ως μία από τις συνολικά 10 προτάσεις για υλοποίηση.

Πλαίσιο ΕΛΙΔΕΚ 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Η ΟΜΑΔΑ

Διεπιστημονικότητα και αλληλοσυμπλήρωση


Γιάννης Ιωάννης Κομπατσιάρης Yiannis Ioannis Kompatsiaris

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης

Ερευνητής Α'

Συντονιστής Έργου

Γεωργία Γωγώ Γεωργίου Georgia Gogo Georgiou

Γεωργία
Γεωργίου

Βοηθός Έρευνας

Μουσειολόγος

Λευτέρης Ελευθέριος Αναστασοβίτης Leyteris Eleftherios Anastasovitis

Ελευθέριος Αναστασοβίτης

Βοηθός Έρευνας

Μηχανικός Λογισμικού

Σπύρος Σπυρίδων Νικολόπουλος Spiros Spyridon Nikolopoulos

Δρ. Σπύρος Νικολόπουλος

Ερευνητής

Τεχνικός Διαχειριστής

×

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης

Ο Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης είναι Ερευνητής Α' Βαθμίδας, Αναπληρωτής Διευθυντής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) και υπεύθυνος του Multimedia Knowledge and Social Media Analytics Laboratory (MK-Lab).

Ο Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης ως Συντονιστής του ερευνητικού έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 και έχοντας σημαντική εμπειρία στον συντονισμό μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκών και εθνικών έργων, διασφαλίζει την επιτυχή και άρτια ολοκλήρωση του ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821.

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

×

Γεωργία Γεωργίου

Η κα. Γεωργία Γεωργίου είναι υπεύθυνη της ΕΕ2 του έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 συνεισφέροντας καθοριστικά στη συγκέντρωση και τη μουσειολογική επιμέλεια του εκθετικού υλικού (ΥΕ2.3), όπως και στην ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών (ΥΕ2.1) και των σεναρίων χρήσης (ΥΕ2.2) του εικονικού μουσείου, ως απόφοιτη ιστορικός της τέχνης και εξειδικευμένη στην ψηφιακή μουσειολογία, τη μουσειολογική τεκμηρίωση υλικού και τον σχεδιασμό μουσειολογικού προγραμματισμού.

Επιπρόσθετα, είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την διενέργεια των πιλοτικών εφαρμογών, καθώς και την εξαγωγή αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, συνεπικουρούμενη τεχνικά, από τα μέλη της ΟΕ (ΕΕ4), ενώ θα αναλάβει και τη διοργάνωση της επιστημονικής ημερίδας (Π5.2) του ερευνητικού έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821.

×

Ελευθέριος Αναστασοβίτης

Ο κ. Ελευθέριος Αναστασοβίτης είναι ο υπεύθυνος για την τεχνική ανάπτυξη του έργου (ΕΕ3) και συγκεκριμένα του εικονικού μουσείου της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 και των εμπειριών εικονικής πραγματικότητας υψηλού βαθμού εμβύθισης, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό και ανάπτυξη τρισδιάστατων γραφικών και εικονικών κόσμων, καθώς και σε σχεδιασμό και ανάπτυξη παιχνιδιών σοβαρού σκοπού για την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Εκπαίδευση, με τη χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας (Virtual Palace of Aigai, Virtual Antikythera Mechanism, Virtual Anthropology Museum, VR Scladina Cave experience).

Παράλληλα, έχει διακριθεί με βραβείο κοινού στην κατηγορία 3D-video animation νοτιοανατολικής Ευρώπης για την παραγωγή του Tsunami in ancient Potidaea, ενώ έχει σημαντική εμπειρία ως εκπαιδευτής 3D-graphics, 3D-animation και 3D serious games και Virtual Reality. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη διάχυση του έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821.

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

×

Δρ. Σπύρος Νικολόπουλος

Ο Δρ. Σπύρος Νικολόπουλος είναι Ερευνητής Γ' Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) και Senior Researcher του Multimedia Knowledge and Social Media Analytics Laboratory (MK-Lab).

Ο Δρ. Σπύρος Νικολόπουλος είναι υπεύθυνος για την τεχνική διαχείριση του ερευνητικού έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821, έχοντας σημαντική εμπειρία στη διαχείριση μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκών και εθνικών έργων, διασφαλίζοντας την επιτυχή και άρτια ολοκλήρωση του ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821.

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λάβετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο μας

Multimedia Knowledge and Social Media Analytics Laboratory
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης
57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελευθέριος Αναστασοβίτης
Email: anastasovitis@iti.gr